Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība skatīt šeit.

Izglītības iestādes akreditācijas lapa skatīt šeit.

Direktores atestācijas apliecība skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas nolikums skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas attīstības plāns 2019. - 2024.g. skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g. skatīt šeit. 

Mārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas vērtēšanas kārtība skatīt šeit.

Mārupes pamatskolas kārtība, kādā skolā uzturas skolēnu vecāki un citas nepiederošas personas skatīt šeit. 

Mārupes pamatskolas audzināšanas darba programma 2021. – 2023.gadam skatīt šeit.

Kārtību, kādā Mārupes pamatskolā tiek organizēts mācību process un veikti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai no 01.03.2022. skatīt šeit.