Jaunākās aktualitātes

Informācija par iestājpārbaudījumiem Mārupes Valsts ģimnāzijas 10. klasēs

Mārupes vidusskola ar 2019. gada 1. septembri ieguvusi tiesības saukties par Mārupes Valsts ģimnāziju. Lai uzsāktu ar 1.septembri mācības 10. klasē, skolas administrācija informē par sekojošu kārtību:

  • Iestājpārbaudījums notiks 2019. gada 18. maijā plkst.10:00.
  • Iestājpārbaudījumu veido trīs daļas: situācijas analīze, eseja un akadēmisko zināšanu pārbaudes uzdevumi  par pamatskolas posmā apgūto mācību saturu.
  • No akadēmisko zināšanu pārbaudes uzdevumiem atbrīvoti skolēni, kuriem vidējie vērtējumi visos mācību priekšmetos ir 7-10 balles (izņemot sportu, mūziku, vizuālo mākslu un mājturību).
  • Pieteikums iestājpārbaudījumam mācībām 10. klasē  pretendentiem jāiesniedz elektroniski laika posmā no 13. līdz 16.maijam, sūtot uz skolas mājaslapā norādīto adresi. Pieteikumam jāpievieno sekmju izraksts. Sekmju izrakstam jābūt no e-klases vai Mykoob sistēmas ar visiem vērtējumiem, kuri ir iegūti laika periodā no 01.09.2018. līdz 12.05.2019.

Mārupes Valsts ģimnāzija ar 2019.gada 1.septembri piedāvās četras vispārējās vidējās izglītības programmas.

  • vispārizglītojoša matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • vispārizglītojoša ar padziļinātu ekonomikas un komerczinību apguvi;
  • vispārizglītojoša ar padziļinātu valodu apguvi;
  • vispārējā vispārizglītojošā programma.

Detalizētāk par piedāvātajām izglītības programmām var izlasīt skolas mājaslapā www.marupe.edu.lv.

Gaidām motivētus, enerģiskus un uz izaugsmi orientētus jauniešus!

Draugi

marupeuzdevumi

 

E-klase

 e-klase